La Terrissa: el procés

EXHAURIT

 

Edita
Patronat de "Terracotta" - Museu de Ceràmic de la Bisbal

Any
1994

Text
Andreu Bover
Lola Casademont

 

Fotografia
Josep Ma. Oliveras

Dibuix
Jaume Rulduà

Fotocomposició i impressió
Gràfiques Gispert, S.A.

Diposit Legal
GI-549-94