Estatuts

El Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal és un organisme autònom, amb personalitat jurídica pròpia, que depèn orgànicament de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà.

El Museu disposa dels seus propis Estatuts aprovats inicialment en la sessió plenària del dia 26 de setembre de 1989 i posteriorment revisats en un text refós aprovat inicialment en la sessió plenària del dia 27 de novembre de 1990 i definitivament l’1 de gener de 1991.

Revisats i actualitzats per tal d’adaptar-los a la nova legislació en matèria de museus, a les reformes administratives succeïdes els darrers anys, i a l’adaptació als canvis organitzatius de l’entitat, els Estatuts del Terracotta Museu foren modificats altra vegada a mitjans de l’any 2012. Aprovats inicialment en el Ple de data 31.07.2012, la seva aprovació definitiva fou el 17 d’octubre d’aquell mateix any. Amb posterioritat, el Plenari de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 31 de gener de 2013 declarava vàlidament constituït el Patronat i la constitució de Terracotta Museu com a organisme autònom municipal.

El 7 de maig de 2014 la Direcció General d’Administració Local, a través del Registre d’ens locals de Catalunya inscrivia definitivament el Terracotta Museu com a organisme autònom local dependent de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà amb el NIF: Q1700639F. Des de llavors, doncs, el Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal és un OOAA plenament operatiu.

Estatuts del Terracotta Museu (pdf).